සිසුවියක් පාසලේදීම දුම්වැටියක් උරමින් නටයි..

බාලවයස්කාර සිසුවියක විසින් පාසල් භූමියේදී දුම්වැටියක් පානය කරමින් නටන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ ජාල වල සංසරනය වෙයි.

පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ මෙම දැරිය කවුදැයි හෙළි කර ගැනීමටත් ඒවා අන්තර්ජාලයට දැමූ ඇය ගැන තොරතුරු හෙළි කර ගැනීමටත් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවයි.

මෙම සිසුවිය දුම්වැටියක් පානය කරමින් ඒ දැල්වීමට යොදාගත් ගිනි පෙට්ටියද එක අතක තබාගෙන දුම් පිට කරමින් උඩ පැන පැන නටන අයුරු වීඩියෝවේ දක්නට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.