තොටළඟ නිවාස පෙළක විශාල ගින්නක්

තොටළඟ කජීමාවත්තේ නිවාස පෙළක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

මේ වනවිට ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනිනිවන රථ 12ක් පමණ අදාළ ස්ථානයට පිටත්කර යවා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.