පාර්ලිමේන්තු සේවකයින්ගේ විශ්‍රාමය ගැන අලුත්ම තීරණය

පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කරන වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වූවන් දෙසැම්බර් මස 31 වනදා වන විට විශ්‍රාම ගැන්වීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.