සඳුදා බැංකු නිවාඩු

එළඹෙන ඔක්තෝබර් 10වන සඳුදා විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ලෙසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2022 වසර සඳහා බැංකු නිවාඩු දිනයන් දැක්වෙන සටහනේ ඒ බව සඳහන් වෙයි.

නබි නායකතුමාගේ උපන් දිනය ඔක්තෝබර් 09වන ඉරිදා දිනයට යෙදී තිබීම ඊට හේතුවය. එය රජයේ, බැංකු සහ වෙළෙඳ නිවාඩු දිනයකි.

ඒ හේතුවෙන් ඔක්තෝබර් 10 සඳුදා දිනය විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ලෙසින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.