සඳ මතට මිනිසුන් යැවීමේ මෙහෙයුම නාසා අරඹයි

නාසා ආයතනය විසින් සඳ ආශ්‍රිතව ගවේෂණය කිරීම සඳහා Artemis-I රොකට්ටුව කක්ෂගත කර තිබේ. 

එමගින් නාසා ආයතනය බලාපොරොත්තු වන්නේ නැවතත් සඳ මතට මිනිසුන් යැවීමට අදාළ තොරතුරු රැස්කර ගැනීමටය.

එය නාසා ආයතනය විසින් මෙතෙක් දියත් කර ඇති බලගතුම රොකට්ටුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.