වාහන ලියාපදිංචි ගාස්තුත් ඉහළට

හෙට (18)  සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පළමුවරට ලියාපදිංචි වීමේ දී සීසී 1600 හෝ සීසී 1600ට අඩු මෝටර් රථ සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තුව රු 25,000ක් වේ.

එමෙන්ම සීසී 1600ට වැඩි කිලෝවොට් 80ට වැඩි මෝටර් රථ සඳහා ගෙවිය යුතු ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු 40,000කි.

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් භාවිත කරනු ලබන වාහන සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තුව 2000කි.

මෝටර් ගිලන් රථ, මෝටර් අවමංගල්‍ය ර, සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු 10,000ක් වේ.

යතුරුපැදි සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු 3,000ක් වන අතර, විශේෂ කාර්ය වාහන පළමු වරට ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තුව රු 30,000ක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.