විදුලි කප්පාදුවේ කාල සීමාව වැඩි කරයි

හෙට(28) සහ අනිද්දා (29) වනදා පැය 2 මිනිත්තු 20ක විදුලි කප්පාදුවකට මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අවසර ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව  A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W කලාප සඳහා දහවල් කාලයේදී පැයක කාලයක් සහ රාත්‍රී කාලයේදී පැයයි මිනිත්තු 20ක කාලයක් වශයෙන් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරේ.

මීට පෙර සිදුකරනු ලැබුවේ පැය 02ක විදුලි කප්පාදුවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.