ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළට

මිල සූත්‍රයට අනුව ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අද(05) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දමා ඇති බව ලිට්‍රෝ සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

ඒ අනුව 12.5Kg සිලින්ඩරයක් රුපියල් 250කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රු 4,610කි.

5Kg සිලින්ඩරයක් රුපියල් 100කින් ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 1,850කි.

2.3Kg සිලින්ඩරයක් රුපියල් 45කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 860ක් වේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.