මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුව – සජීවී විකාශය

මේ වනවිට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබේ.

එය මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.