නිදහස් මාවත වැසේ

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ නිදහස් මාවත පොලීසිය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමා තිබේ.

එම ස්ථානයේ ඡායාරූප පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.