ඖෂධ මිල අඩු කරයි! නව මිල ගණන් මෙන්න!

ඖෂධ මිල සංශෝධනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඖෂධ රැසක මිල පහළ දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.

ඊට අදාළ ලේඛනය පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.