ඩොලරයේ සුළු වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (04 දිනයට අදාළ ඩොලරයේ ගැනුම් මිල සහ විකිණුම් මිල නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රුපියල් 299.87 ලෙසත් ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රුපියල් 314.98 ලෙසත් සඳහන් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.