උද්ධමනයේ වෙනසක්

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සැප්තැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය 0.8% දක්වා අඩුවී ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

2023 අගෝස්තු මාසයේ මෙරට උද්ධමනය සටහන් වූයේ 2.1%ක් වශයෙනි.

මේ අතර සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ආහාර උද්ධමනය සඳහන් වූයේ -5.2ක් ලෙසටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.