විදුලි හොරුන් මණ්ඩලයට කෝටි අටක් පාඩු කරලා

අයථා ක්‍රමවලට  විදුලිය ලබාගැනීම් හේතුවෙන් පසුගිය මාස  අටේදී රුපියල් කෝටි 8කට ආසන්න පාඩුවක් සිදුව  ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි

ඇතැම් පුද්ගලයන්  විදුලි මීටර් වෙනස් කිරීම සහ විවිධ උපකරණ යොදාගනිමින් අයථා ලෙස විදුලිය ලබාගැනීම් හේතුවෙන් මේ    පාඩුව සිදු ව ඇති බවද  මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ය.

මේ වසරේ ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ එලෙස විදුලිය ලබාගැනීම් හේතුවෙන් රුපියල් හත්කෝටි අනූ ලක්ෂ හැත්තෑ හතර දහස් අටසිය පනස් හතක මූල්‍ය පාඩුවක් මණ්ඩලයට සිදුව  ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.