17 හැවිරිදි රැඳවියාගේ මරණය පිළිබඳ එක් අයෙකු අත්අඩංගුවට

කල්මුණේ ළමා රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයක 17 හැවිරිදි රැඳවියෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් එහි පාලිකාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.