ගමේ ඉඳලා එන අයට දැනුම්දීමක්

අප්‍රේල් මස 14 වනදා සිට 17 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මකවන විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා කාලසටනක් රජය විසින් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published.