කථානායක කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

ඊයේ කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්වුණි.

එම රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට ගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් කථානායක කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.