වැඩ බලන ජනාධිපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක්

වැඩ බලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේවන විට අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.