ජූනි වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 1,208ක්

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද දත්තවලට අනුව 2022 ජූනි මාසයේදී වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ඉපැයීම් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,208.2ක් දක්වා 20% කින් වැඩි වී තිබේ.

ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි, රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, ආහාර පාන සහ මුහුදු ආහාර අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ යෑම මේ වර්ධනයට හේතු වී ඇති බවට රේගු දත්ත වාර්තා හෙළි කර සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.