වරාය අධිකාරියේ නව සභාපති ආචාර්ය සරත් ඔබේසේකර

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ආචාර්ය ප්‍රසන්න ජයමාන්න මහතා එම තනතුරෙන් ඉවත් කර නව සභාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය සරත් ඔබේසේකර මහතා පත්කර තිබේ.

වරාය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා මෙම පත් කිරීම කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.