විදෙස් ප්‍රේෂණවල වර්ධනයක්

පසුගිය අගෝස්තු මස ඩොලර් මිලියන 325ක් ලෙස දැක්වූ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ සැප්තැම්බර් මස ඩොලර් මිලියන 359.3ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. 

එමෙන්ම මේ වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ ලැබීම් ඩොලර් මිලියන 2,574.1ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.