2023 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

2023 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද (18)  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.