උසස් පෙළ ට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන් මෙන්න

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ (2021) විභාගය සඳහා පෙනී සිටි සිසුන් අතරින් 231,982 ක් උසස් පෙළ සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහතා ඒ බව ප්‍රකාශ කළේය.

විභාග කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ A සාමාර්ථ 9 ලබා ගත් සිසුන් 10,863ක් ඒ අතර සිටින බවය.

විභාග අපේක්ෂකයින් 498 දෙනෙකුගේ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.