මාසෙකට මූලික අවශ්‍යතා සපුරාගන්න අවශ්‍ය අවම මුදල

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔක්තෝබර් මාසයට අදාළ ජාතික දරිද්‍රතා මට්ටම ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. 

එම ප්‍රකාශයට අනුව මෙරට පුද්ගලයෙකුගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මාසිකව අවශ්‍ය කෙරෙන අවම මුදල රු.13,810කි.

එය පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවතියේ රු. 13,772ක් ලෙසටය.

දිස්ත්‍රික්ක පදනම අනුව සිය මූලික අවශතා සපුරා ගැනීමට වැඩිම වැයක් දැරීමට සිදුව ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය වන අතර  එම අගය රු.14,894කි. 

එම මූලික අවශ්‍යතා සපුරාගැනීම සඳහා අඩුම පිරිවැයක් දැරීමට සිදුව ඇත්තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර එය රු.13,204කි. 

පෙර මාසයට සාපේක්ෂව 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේදී වාර්තා වූ ඉහළ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශක අගය මෙම නිල දරිද්‍රතා රේඛාවේ වැඩිවීමට හේතුවී ඇති බව බව ජනලේඛන හා සංඛාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.