ජනපති මල්වතු – අස්ගිරි මහනාහිමිවරු බැහැදකී

75 වන නිදහස් දින සැමරුමට පෙර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මල්වතු – අස්ගිරි මහනාහිරිවරු බැහැදැක ආශිර්වාද ලබාගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.