සජබ විරෝධයට පොලීසියෙන් ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

අධික වර්ෂාව මධ්‍යයේ කොළඹ දී සංවිධානය කර තිබූ සජබ විරෝධයට පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාරයක් එල්ලකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.