ජල සම්පාදන සේවකයින් විරෝධතාවයක

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සේවකයින් විසින් අද (23) දින දහවල් 12ට පැලවත්ත ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක

Leave a Reply

Your email address will not be published.