ආචාර්යවරු වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හරී

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය සිය වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එම සම්මේලනය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ එළඹෙන 17 වනදා සිට ආචාර්යවරුන් සුපුරුදු රාජකාරීන් සඳහා එක්වන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.