මහ බැංකු ඉතිහාසයේ විශාලතම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුව සිදුකෙරේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉතිහාසයේ විශාලතම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුව අද (17) සිදුකර තිබේ.

එම බිල්පත්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 180කි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද රුපියල් බිලියන 180ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සඳහා බිලියන 261කට වැඩි වටිනාකමින් යුත් ලංසු ඉදිරිපත්වී තිබුණි. 

වෙන්දේසිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමාණයට සමපාත වන අයුරින් රුපියල් බිලියන 180ක ලංසු පිළිගැනීමට රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළේය. 

ඒ අනුව දින 91 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොළිය 25.88% සිට 25.47% ක් දක්වාත්, දින 182 බිල්පත් පොළිය 25.42% සිට 25.22% ක් දක්වා සහ දින 364 බිල්පත් පොළිය 23.14% සිට 22.79% ක් දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.