ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලි බල, ඛනිජ තෙල්, රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට පත්කරමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published.