වසරකදී රුපියලේ සිදුවූ වෙනස

2023 වසරේ මැයි මස 31 වනදා දක්වා වසරක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 22.9ක අතිප්‍රමාණය වීමක් වාර්තා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසයි.

මීට අමතරව එම කාලය තුළදී යූරෝ, ස්ටර්ලින් පවුම, ජපන් යෙන්, ඉන්දියානු රුපියල සහ ඔස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අතිප්‍රමාණය වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.