දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

ගණේමුල්ල සහ පල්ලේවෙල අතර දුම්රිය මාර්ගයේ සංඥා දෝෂයක් හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව ඇතැයි දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය දැනුම්දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.