අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහව ඉවත් කෙරේ

ක්‍රීඩා, යෞවන කටයුතු සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධුරවලින් ඉවත් කර තිබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.