නිදහස් උත්සවයේ පෙරහුරු දින වෙනස් වෙයි

ජනවාරි 29 වනදා සිට ආරම්භවීමට නියමිතව තිබූ නිදහස් සැමරුමේ පෙරහුරු ජනවාරි 30 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බව පොලීසිය නවතම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එම නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published.