බස් ගාස්තු පහළ දමයි

සාමාන්‍ය බස් ගාස්තු අද(4) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහළ දමන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කරයි.

අධිවේගී මාර්ගවල බස් ගාස්තු වල වෙනසක් සිදු නොවන බවත් එහි ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කළේ ය.

බස් ගාස්තු අඩු වන ප්‍රතිශතය අද දිනය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් එම ප්‍රකාශකයා තවදුරටත් කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.