ජීවන්ත පියතුමා කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයට

ගාලු මුවදොර අරගල භූමියේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙකු වූ ජීවන්ත පීරිස් පියතුමා කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.