රුහුණු කුමාරි පීලි පනී

මාතර සිට මරදාන බලා ධාවනය වෙමින් තිබු රුහුණු කුමාරී දුම්රිය හික්කඩුව ආසන්නයේ දී පීලි පැනීමට ලක් වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ධාවනයට බාධා ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.