අද (24) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (24) දිනයේ ද පැය තුනක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබෙයි.

ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW යන කලාප වලට උදෑසන කාලයේ පැය1 විනාඩි 40 ක් ද සවස් කාලයේ පැය 01 විනාඩි 20 ක් ද විදුලි කප්පාදුව සිදු කිරීමට නියමිතය.

විදුලි කප්පාදු කාලසටහන පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.