මළපවාහන ගාස්තු වැඩිකෙරේ

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජල පවාහන මන්ඩලය නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන මළපවාහන ගාස්තු ඉහළ නංවා ඇත. ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය පහත පරිදිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.