ප්‍රතිව්‍යුහගත කෙරෙන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ගැන විශේෂ කැබිනට් තීරණයක්

ප්‍රතිව්‍යුහගත කෙරෙන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා මව් සමාගමක් ඇති කිරීම සඳහා ඉදිරිපත්කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලය එකඟතාවය පළකර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.