දුම්රිය මගීන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අද සිට අප්‍රේල් මස 17 වනදා දක්වා විශේෂ දුම්රිය ධාවන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය දුරගමන් සේවා දුම්රියන්ට අමතරව පහත සඳහන් දුම්රිය ද ධාවනයට එක් කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.