තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ගැන කතිකාවක්

අයිතිය උදෙසා මාධ්‍යවේදියෝ විසින් “තොරතුරු අයිතිය හා මාධ්‍යවේදීයාගේ කාර් යභාර් ය ” හා තොරතුරු සදහා විශ්වීය ප්‍රවේශයක් සහතික කිරීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය වෙනුවෙන් මාධ්‍යව්දීන් සහභාගී වු මාධ්‍ය හමුව අද (19) ජාතික පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.