ජනාධිපතිවරණය ගැන IHP ජනවාරි සමීක්ෂණය

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී මෙරට ජන්ද දායකයින්ගේ ඡන්ද අභිප්‍රාය පිළිබඳව IHP ආයතනය විසින් ජනවාරි මාසයේ සිදුකළ මත විමසුම් සමීක්ෂණ වාර්තාව මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාළ සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක 50% ක් ලබා ගනිමින් තවදුරටත් පෙරමුණ ගෙන තිබෙනවා.

සජිත් ප්‍රේමදාස දෙසැම්බර් මාසයේ සමීක්ෂණයෙන් ලබාගෙන තිබූ 33%ක ප්‍රතිශතය ජනවා​රි මාසයේදී 36% ක් දක්වා වැඩි වී ඇති අතර, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ දෙසැම්බර් මාසයේදී ලබාගෙන තිබූ 9% ක ප්‍රතිශතය ජනවාරි මාසයේදී 7% ක් දක්වා අඩුවී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂයා දෙසැම්බර් මාසයේ ලබාගෙන තිබූ 8% ක ප්‍රතිශතය ද ජනවාරි මාසයේදී 7% දක්වා අඩු වී ති​බෙනවා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.