අද දිනයේ විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (ජූලි 05) දිනයේත් පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබෙයි

ඒ අනුව අද විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.