අරගලකරුවෝ අගමැති කාර්යාලය ඇතුළු වෙති

කොළඹ මල්පාරේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට අරගලකරුවන් ඇතුළු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

එහි ඉහළ මාලයට නැග තරුණයකු ජාතික කොඩිය ඔසවන අයුරු දැකගත හැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.